Anlässe Pistolenschützen 2018

R O S E N S T Ä D T E R   G R U P P E N S C H I E S S E N   R A P P E R S W I L   2 5   M   2 0 1 8 

22. Juni 2018 17:00 - 19:30
Distanz 25 m
  Gruppen zu 6 Schützen
Einzelschützen möglich
Auf Wunsch Gruppenpreis


Z Ü R C H E R   K A N T O N A L S C H Ü T Z E N F E S T   2 0 1 8 

Samstag, 23. Juni 2018 Vereins- und Gruppenwettkampf


W I N D E G G S C H I E S S E N   W A L D   2 0 1 7 

Dienstag, 15. August 2017 18.00 - 20.00 Uhr
Freitag, 18. August 2017 17.00 - 20.00 Uhr
Freitag, 25. August 2017 17.00 - 20.00 Uhr
Samstag, 26. August 2017 08.30 - 12.00


G R U P P E N S C H I E S S E N   A M   B A C H T E L   G E S A   B E T Z H O L Z 

Freitag, 24. August 2018 16:00 – 20:00
Samstag, 25. August 2018 09:00 – 12:00
Samstag, 25. August 2018 09:00 – 12:00
Freitag, 31. August 2018 16:00 – 20:00
Samstag, 01. Sept. 2018 09:00 – 12:00


F L U G H A F E N S C H I E S S E N   K L O T E N 

Samstag    11. August 2018    09.00-12.00 / 13.30-16.00 Uhr
Samstag    18. August 2018    09.00-12.00 / 13.30-16.00 Uhr
Sonntag     19. August 2018    09.00-12.00 Uhr
Vereinskonkurrenz


M A R T I N I S C H I E S S E N   U Z N A C H   2 0 1 7 

Samstag, 04.11.2017
Sonntag, 05.11.2017
Gruppen zu 6 Schützen
Einzelschützen möglich
Auf Wunsch Gruppenpreis Martinischiessen Uznach


U S T E R T A G S C H I E S S E N   U S T E R   2 0 1 7 

Samstag, 10.11.2018
Sonntag, 11.11.2018
Samstag, 17.11.2018
Gruppen zu 4 Schützen
Kein Gruppenpreis


M O R G A R T E N S C H I E S S E N   2 0 1 7 

Dienstag, 15.11.2017  


A B S E N D E N   J A H R E S M E I S T E R S C H A F T 

Freitag, 30.11.2018


Druckbare Version

Haftungsausschluss   (c)Webmaster Schützengesellschaft Betzholz