Resultate

E I D G E N Ö S S I S C H E S   S C H Ü T Z E N F E S T   F Ü R   " J " 

SGB Jungschützen Teilnehmer
Alle Resultate


O S T S C H W E I Z E R I S C H E   M A N N S C H A F T S M E I S T E R S C H A F T   J   2 0 1 9 

1. Runde [535 KB]
2. Runde [530 KB]
3. Runde


K A N T O N A L F I N A L   G R U P P E N W E T T K A M P F 

ZHSV Final Qualifikation
Rangliste Gruppenmeisterschaftsfinal


J U N G S C H Ü T Z E N T A G   2 0 1 9 

Einzelrangliste Wettschiessen
Gruppenwettkampf BSVH
Gruppenwettkampf ZKSV
Einzelrangliste Leiterwettkampf
Hauptrangliste Standartenwettkampf
Einzelrangliste JSK SG Betzholz
Sektionsblatt


I N T E R N E   R A N G L I S T E N   2 0 1 9 

Internes Wettschiessen [552 KB]
Kursresultate [427 KB]
OP+FS Resultate [465 KB]
JU+VE Wettkampf
Feldschiessen JS [45 KB]


Druckbare Version

Haftungsausschluss   (c)Webmaster Schützengesellschaft Betzholz