Anlässe Pistolenschützen 2017

G R U P P E N S C H I E S S E N   R A P P E R S W I L   2 5   M   2 0 1 7 

Mitte Juni 2017
Distanz 25 m
  Gruppen zu 6 Schützen
Einzelschützen möglich
Auf Wunsch Gruppenpreis


W I N D E G G S C H I E S S E N   W A L D   2 0 1 7 

Freitag, 18.08.2017 17:00 – 20:00
Freitag, 25.08.2017 17:00 – 20:00
Samstag, 26.08.2017 08:00 – 12:00
Samstag, 26.08.2017 13:00 – 18:00


G R U P P E N S C H I E S S E N   A M   B A C H T E L   G E S A   B E T Z H O L Z 

Freitag, 01.09.2017 16:00 – 20:00
Samstag, 02.09.2017 13:00 – 18:00
Sonntag, 03.09.2017 08:30 – 12:00


M A R T I N I S C H I E S S E N   U Z N A C H   2 0 1 7 

Samstag, 04.11.2017
Sonntag, 05.11.2017
Gruppen zu 6 Schützen
Einzelschützen möglich
Auf Wunsch Gruppenpreis Martinischiessen Uznach


M O R G A R T E N S C H I E S S E N   2 0 1 7 

Dienstag, 15.11.2017 P. Vogt
R. Knecht
A. Köhler
A. Marty Ausz. 2015
C. Resag
J. Schulthess
U. Sigrist
W. Stoob Ausz. 2016
Maximal 3 Einzelschützen möglich. M. Furrer


U S T E R T A G S C H I E S S E N   U S T E R   2 0 1 7 

Samstag, 11.11.2017
Sonntag, 12.11.2017
Samstag, 18.11.2017
Gruppen zu 4 Schützen
Kein Gruppenpreis


K A N T O N A L S C H Ü T Z E N F E S T E   2 0 1 7 

AI Aargau 16. Juni – 19. Juni 2017
23. Juni – 25. Juni 2017
30. Juni – 02. Juli 2017
ZG Zug 23. Juni – 25. Juni 2017
30. Juni – 03. Juli 2017
07. Juli – 09. Juli 2017
BE Berner Jura 16. Juni – 19. Juni 2017
23. Juni – 26. Juni 2017
30. Juni – 02. Juli 2017
GL Glarus 11. August – 13. August 2017
18. August – 20. August 2017
25. August – 27. August 2017


Druckbare Version

Haftungsausschluss   (c)Webmaster Schützengesellschaft Betzholz